Background Image

Gwybodaeth i Dwristiaid

Os byddwch angen mwy o wybodaeth wrth gynllunio eich gwyliau neu ar ôl i chi gyrraedd yma, cysylltwch ag un o’n Canolfannau Croeso. Bydd y staff gwybodus a chyfeillgar yn gwneud popeth y gallant i’ch helpu chi i gynllunio eich ymweliad neu i gael gymaint ag y bo modd allan o’ch arhosiad. Mae gennym ddwy ganolfan, un yn y Pentref Plant ar y promenâd yn y Rhyl a’r llall yng nghanol tref Llangollen. Bydd y ddwy ganolfan yn gallu eich helpu gyda phopeth fyddwch ei angen ac maen nhw’n agored saith diwrnod o’r wythnos trwy gydol tymor yr haf.

Oriau agor:

Amseroedd agor Canolfan Croeso Llangollen

1af Ebrill – 30ain Medi
Dydd Llun i Ddydd Sadwrn – 9.30yb – 5yp
Dydd Sul – 9.30yb – 4yp

1af Hydref – 31ain Mawrth
Dydd Llun i Ddydd Sadwrn – 10yb – 5yp
Dydd Iau – wedi cau
Dydd Sul – wedi cau

Amseroedd agor Canolfan Croeso y Rhyl

1af Ebrill – canol Gorffennaf
Dydd Llun – 1yp – 4yp
Dydd Mawrth – Dydd Iau – 9.30yb – 4yp
Dydd Gwener – 9.30yb – 12.30yp
Dydd Sadwrn a Dydd Sul – 9.30yb – 4yp

Canol Gorffennaf – 31af Awst
Bob dydd – 9.30yb – 4.30yp

1af Medi – 31ain Mawrth
Dydd Llun – 1yp – 4yp
Dydd Mawrth – Dydd Iau – 9.30yb – 4yp
Dydd Gwener – 9.30yb – 12.30yp
Dydd Sadwrn a Dydd Sul – wedi cau

I gael gwybodaeth fanwl a ffeithiau diddorol am yr hyn y gallwch chi ei wneud a’i weld pan fyddwch chi’n ymweld phrif drefi Sir Ddinbych, darllenwch ein llyfrynnau PDF sy’n cynnwys gwybodaeth am Ddinbych, Rhuthun, Llangollen, Llanelwy, Corwen a Rhuddlan: y llyfrynnau delfrydol os ydych chi’n ymweld Sir Ddinbych neu os oes arnoch chi eisiau dysgu rhywbeth newydd.

Bwcio lle i aros:

Mae gennym ni ddewis cynhwysfawr o lefydd aros yn Sir Ddinbych, am brisiau sy’n apelio at bawb, o lefydd gwely a brecwast a thai llety bychan hyd at westai mawr, a pharciau gwyliau a safleoedd gwersylla/carafán.

Mae gwasanaeth llety’r Canolfannau Croeso’n gallu rhoi manylion dros y ffôn neu trwy ebost o beth sydd ar gael; byddwn hefyd yn gallu bwcio llety i chi os byddwch yn yr ardal, trwy ddod i’r Ganolfan Groeso.

Dewch chi ddim ar goll yn Sir Ddinbych, mae gennym ni amrediad da o fapiau Ordnans a llawer o lyfrau o ddiddordeb lleol ar gerdded, beicio a phethau i’w gwneud.

Os byddwch yn chwilio am atyniad i ymweld ag ef, neu eisiau gwybod beth sy’n digwydd, mae gennym stoc gynhwysfawr o daflenni atyniadau yn yr ardal leol a’r rhanbarth, a manylion digwyddiadau yn Sir Ddinbych a’r ardal o gwmpas.

Gallwn eich helpu gyda:

  • Bwcio lle i aros
  • Gwybodaeth am docynnau a digwyddiadau
  • Manylion o lefydd i ymweld, atyniadau i’w gweld a phethau i’w gwneud
  • Bwcio teithiau bysus pleser lleol
  • Bwcio teithiau dydd
  • Bwcio seddi theatr
  • Cynllunio teithiau a lle i fynd
  • Mapiau, arweinlyfrau ac anrhegion hefyd ar werth

Gwybodaeth i ymwelwyr yn y Gogledd (Y Rhyl a Phrestatyn):

Canolfan Groeso’r Rhyl
Y Pentref Plant
Promenâd y Gorllewin
Y Rhyl
Sir Ddinbych
LL18 1HZ
Ffôn: 01745 344515, 01745 355068
Ffacs: 01745 342255
ebost: rhyl.tic@denbighshire.gov.uk

Gwybodaeth i ymwelwyr yn y De (Llanelwy i lawr i Gorwen):

Canolfan Groeso Llangollen
Y Capel
Stryd y Castell
Llangollen
Sir Ddinbych
LL20 8NU
Ffôn: 01978 860828
ebost: llangollen.touristinformation@denbighshire.gov.uk

Password reset link will be sent to your email